011 635 12 00 | prodaja@vozdovekapije.rs instagramfacebook
Početna / Novosti / Kućni red u zgradi - koja su pravila na snazi?

Novosti

30.11.2022.

Kućni red u zgradi - koja su pravila na snazi?

Kućni red predstavlja skup pravila ponašanja i obaveza stanara u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

Kućni red ima za cilj stvaranje nesmetanog stanovanja i ispravnog korišćenja stambenog i stambeno-poslovnog prostora u zgradi, kao i drugih posebnih delova ovih objekata i zajedničkih delova objekata.

Pored korišćenja objekata, pravila kućnog reda podrazumevaju i pravila vezana za održavanje i čuvanje od mogućih oštećenja zajedničkih uređaja i instalacija, kao i pravila i obaveze koja se odnose na uređenje čistoće, reda, mira kao i sigurnosti u zgradama.

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i ona se koristi u te svrhe, a sastoji se najmanje od tri stana, dok stambeno-poslovna zgrada predstavlja zgradu koja se sastoji od minimum jednog stana i jednog poslovnog prostora.

Ko sve unutar stambene zgrade mora da poštuje kućni red i šta sve spada u njega? Saznajte u nastavku.

Na koga se odnose pravila kućnog reda?

Svi stanari stambenih i stambeno-poslovnih objekata moraju da poštuju kućni red i da ga se pridržavaju. To se odnosi na vlasnike stanova koji stanuju u zgradi, zakupce kao i članove njihovog porodičnog domaćinstva.

Vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija unutar stambeno-poslovne zgrade se takođe smatraju stanarima, kao i svi njihovi zaposleni koje rade u tim prostorijama. Što znači da se kućni red odnosi i na njih.

Ponekad život u stambenim zgradama može biti težak i nije uvek lako postići mir i tišinu koja je svima potrebna. Za miran i lep život, bitna je i lokacija stanovanja, ne samo tiha stambena zgrada. A upravo jedna od tih lokacija su Voždove kapije.

Voždove kapije - mirno i sigurno mesto za život

Pre nego što pređemo pravila i obaveze koje se nalaze u kućnom redu, želimo da vam pokažemo pogodnosti kupovine stana u Voždovim kapijama.

Kondominijum Voždove kapije se nalazi na odličnoj lokaciji u centru opštine Voždovac, između bulevara Vojvode Stepe i bulevara Oslobođenja. Zahvaljujući ovoj lokaciji i dobro povezanim saobraćajnicama, vrlo brzo ćete stići na sve potrebne destinacije.

Pored dobre povezanosti, Voždove kapije predstavljaju bezbedno mesto za život, jer je površina kondominijuma pokrivena nadzornim kamerama i prisutno je obezbeđenje 24h radi maksimalne sigurnosti stanara.

Obezbeđenje, nadzorne kamere i odlična lokacija su samo početak pogodnosti ovog kondominijuma, a kada govorimo o sigurnosti i miru, izdvojili bismo mogućnost kupovine garažnog parking mesta unutar kompleksa kako bi vaše vozilo bilo sigurno i bezbedno, a vi mirniji, jer ne morate da razmišljate o mogućim obijanjima i krađama vozila.

Ukoliko želite da se više informišete o kupovini stanova u Voždovim kapijama, posetite naše kancelarije ili možete da nas kontaktirate online ukoliko vam je potrebno dodatnih informacija.

Odredba o kućnom redu

Ova odredba može da bude drugačija u zavisnosti od teritorije, a u nastavku teksta možete pročitati koja se pravila nalaze u Odredbi o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda.

Odredba je objavljena u službenom glasniku Beograda br. 101/2019 sa dopunom koja je izašla u broju 71/2021 i poslednje izmene i pravila su stupila na snagu od 01. januara 2022. godine.

Da li je kućni red vikendom isti kao radnim danima?

Kućni red ima jasno definisano vreme odmora koje mora da se poštuje i za to unapred predviđeno vreme stanari se moraju ponašati tako da ne ugrožavaju mir i tišinu u zgradi.

Radnim danima vreme odmora se odnosi na sledeće periode:

 • od 16.00 h do 18.00 h
 • i od 22.00h do 7.00 h narednog dana

Subotom vreme odmora je previđeno za sledeće periode:

 • od 14.00 do 18.00 h
 • i od 22.00 do 08.00 h

Nedeljom vreme za odmor je malo drugačije nego subotom:

 • od 14.00 do 18.00 h
 • i od 22.00 do 10.00 h

Ono što je drugačije u odnosu na prethodnu odredbu o kućnom redu, jeste da je dnevni odmor prethodno bio vikendom od 13.00h do 17.00 i od 22.00 do 06.00.

Vreme kućnog reda - ponašanje prilikom vremena odmora

Vreme odmora ne predstavlja samo tišinu i mir unutar zgrade, već i pri upotrebi mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade, kao što su kosačica, motorne testere i sve drugo što može da ugrozi mir stanara.

U slučaju porodičnih slavlja ili bilo kakvih drugih mnogobrojnijih okupljanja, stanari su dužni da najkasnije dva dana ranije obaveste ostale stanare postavljanjem obaveštenja na vidno mestu u zgradi.

Takođe, od 1.00 čas posle ponoći potrebno je da se unutar zgrade obezbede mir i tišina, kako se ne bi ometao red i mir ostalih stanara.

Šta nam kaže kućni red u zgradi za korišćenje posebnih delova zgrade?

Poseban deo zgrade predstavlja jednu jedinstvenu funkcionalnu celinu unutar zgrade koja može da predstavlja: stan, poslovni prostor, garažu ili garažno mesto.

Stanovi u zgradi moraju biti obeleženi brojevima, dok su stanari zaduženi da brojeve uredno održavaju kako bi uvek bili pregledni.

Zabranjeno je bacati bilo kakve predmete kroz vrata, balkone i prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete.

U posebnim delovima zgrade je strogo zabranjena upotreba otvorenog plamena zbog moguće opasnosti od požara.

Kućni red zgrade i dozvoljeni nivo buke

U posebnim delovima zgrade, a isključivo u vreme odmora, zabranjeno je:

 • trčati, vikati, skakati ili na bilo koji sličan način proizvoditi buku i narušavati mir i red u zgradi
 • koristiti kućne aparate, ventilacione sisteme i druge uređaje na takav način da njihova upotreba i zvuk koji se proizvodi prilikom iste, narušava mir i ometa druge stanare

U vremenskom periodu koji je predviđen za dnevni i noćni odmor, buka u zatvorenom prostoru u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama ne sme da pređe granične vrednosti indikatora buke koje su određene propisom, kojim se uređuje indikator buke u životnoj sredini, uzmemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi.

Pravila kućnog reda za držanje kućnih ljubimaca u stambenim zgradama

Na osnovu propisa, kojima se uređuju uslovi i način držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, stanari imaju pravo da drže kućne ljubimce (mačke, pse, male glodare, ukrasne ptice, akvarijumske životinje i ostalo), ali su u obavezi da se staraju o svojim kućnim ljubimcima kako oni ne bi urušavali čistoću zgrade u zajedničkim prostorijama, a ni čistoću zemljišta oko stambene zgrade.

Takođe, pored čistoće, bitno je da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi i da ne ometaju druge stanare na bilo koji način.

Kućni mir u zgradama i izvođenje građevinskih i ostalih radova unutar zgrade

Svi građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi se moraju izvoditi u skladu sa propisima kojima se reguliše planiranje i izgradnja tako da se ne nanosi šteta na posebnim, zajedničkim i ostalim delovima zgrade.

Stanar koji izvodi neke od gore navedenih radova u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika uz odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je potrebno pribavljanje odobrenja za radove koje izvršava.

Nakon toga, dužan je da na vidnom mestu unutar zgrade postavi obaveštenje i obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti radova koji se izvršavaju i vremenskom periodu u kom će se radovi izvršavati.

Nakon izvršenih radova, stanar je dužan da zajedničke delove zgrade kao i zemljište za zajedničku upotrebu koje je korišćeno prilikom izvođenja radova, vrati u prvobitno stanje.

Takođe, ovi radovi ne mogu da se izvršavaju u vreme odmora, kako se ne bi narušavao mir ostalih stanara unutar zgrade.

Kućni red u zgradi - zajednički delovi u zgradi i njihovo korišćenje

Zajednički prostori u zgradi su: stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, podrum, zajednička terasa i druge prostorije koje su namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih delova.

Stanari ove zajedničke delove koriste u skladu sa njihovom namenom i na način na koji je propisan.

Stanari su dužni da održavaju zajedničke prostorije čistim i urednim, bez otpadaka, smeća i nečistoća. Zabranjeno je crtanje, pisanje po zidovima, vratima i prozorima koji pripadaju zajedničkim prostorima. Takođe, zabranjeno je pušenje na stepeništu i u hodniku.

Stanari su takođe dužni da upravniku prijave promenu broja stanara u roku od osam dana od dana promene.

Kakva su kućna pravila u vezi sa ulaznim vratima, kapijom i ulazom?

Stanari su u obavezi da kapiju i ulazna vrata zgrade zaključavaju od 23.00 do 6.00 časova narednog dana leti, a zimi od 22.00 do 06.00 narednog dana.

Dok stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozilom, dužni su da kapiju zaključaju nakon svog ulaska ili izlaska.

U ulazu u zgradu, potrebno je da stoje akti propisani posebnim zakonima, ali takođe i da bude istaknuto:

 • rešenje o registraciji
 • vreme odmora
 • spisak zajedničkih delova zgrade, sa naznakom njihove namene
 • obaveštenje u kom se navodi kod koga se nalaze ključevi zajedničkih prostorija, kao i prostorija sa tehničkim uređajima
 • uputstvo o načinu prijave kvara, oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade
 • obaveštenje o javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku koje je zaduženo za održavanje zgrade
 • druge informacije i odluke skupštine stambene zajednice koje mogu biti značajne za stanare

Pravila kućnog reda - tavan, krov i zemljište

Ulazna vrata tavana moraju biti stalno zaključana i ključevi se nalaze kod lica koje je izabrano od strane skupštine stambene zajednice. Pristup krovu treba biti dozvoljen samo stručnim licima usled popravki, uklanjanje snega i slično.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade koriste svi njeni stanari i skupština stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja tog zemljišta.

Na osnovu zajedničke odluke, to zemljište može biti u određenom delu za dečiji park, parkiranje automobila ili nekih drugih zajedničkih potreba stanara.

U Voždovim kapijama, taj prostor je iskorišćen za teren na kom se igra padel tenis, a ovde možete pogledati galeriju fotografija naših zajedničkih prostorija.

Kućni mir u zgradama i posledice nepoštovanja istog

Upravnik zgrade ili stanari nepoštovanje opštih pravila kućnog reda prijavljuju nadležnoj inspekciji, a nadzor nad primenama odredbe vrši organizaciona jedinica gradske uprave koja je nadležna za poslove održavanja zgrade.

Komunalno-milicijske i druge poslove koji se tiču održavanja kućnog reda i kontrolu njegove primene, a u skladu sa Zakonom, vrši komunalna milicija. Ukoliko dođe do nepoštovanja, komunalni milicionar može da izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su po Odluci o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda propisane fiksne kazne.

Novčane kazne za prekršaje kršenja pravila ove odredbe zavise od nosioca prekršaja, tačnije, da li je prekršaj počinilo fizičko lice ili pravno lice, takođe, zavise i od toga koji član ove odredbe je prekršen.

Kazne varijaju od 5.000,00 dinara do 150.000,00 u zavisnosti od člana koji je prekršen i lica koje je prekršilo član.

Nadamo se da smo vam dali adekvatan odgovor na pitanje koja su to pravila kućnog reda na snazi i šta sve podrazumevaju. Kao i da ste saznali šta je sve stanar dužan da poštuje.

Takođe, nadamo se da ih se pridržavate i da ne ugrožavate red i mir u vašoj zgradi, a ukoliko želite da pronađete za sebe stan u novoj stambenoj zgradi, možete pogledati i šta je kondominijum Voždove kapije pripremio za svoje buduće stanare.